Onze werkwijze

De procedure
uitgelegd van A tot Z

Door onze inzet van technologie, deskundigheid en duidelijke communicatie verloopt het inspectieproces vlot en efficiënt. Na de inspectie ontvangt u direct een terugkoppeling van de bevindingen, nog voordat het officiële rapport wordt opgesteld. Zo weet u waar u aan toe bent. Binnen 20 werkdagen na de inspectie ontvangt u het inspectierapport waarin alles nog eens overzichtelijk en helder is verwoord.

Proces

In 8 stappen een inspectiecertificaat

 1. Beoordeling basisontwerp

  De opdrachtgever stuurt het basis- en detailontwerp toe. Wij starten met een eerste beoordeling van het basisontwerp, dat bestaat uit het Programma van Eisen (PvE) of het Uitgangspuntendocument (UPD) van de installatie. Dit is een administratieve inspectie waarbij we vaststellen of de inhoud van het basisontwerp volledig is en voldoet aan de afgeleide doelstelling(en). Bekijk hier welke documenten exact benodigd zijn.

 2. Beoordeling detailontwerp

  Hierna bekijken we of het detailontwerp van het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de uitgangspunten uit het basisontwerp. Het detailontwerp bestaat uit de tekeningen, berekeningen, schema’s en verdere gedetailleerde uitwerkingen van de installatie. De inspecteur beoordeelt of deze gegevens uiteindelijk leiden tot een brandbeveiligingssysteem dat voldoet aan de (vereiste) doelstellingen. Bekijk hier welke documenten exact benodigd zijn.

 3. Opstellen inspectieplan

  Voorafgaand aan de inspectie op locatie, stelt de inspecteur het inspectieplan op. Hierin staat de omvang en inhoud van de inspectie beschreven. Ook de inspectiepunten en criteria waarop het brandbeveiligingssysteem wordt goed- of afgekeurd vindt u in dit plan. Vervolgens stuurt de inspecteur een afspraakbevestiging voor de uit te voeren inspectie naar de opdrachtgever.

 4. Inspectie op locatie

  Op de afgesproken inspectiedag komt de inspecteur op locatie. De inspectie bestaat uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen en start altijd met een korte voorbespreking waarin deze onderdelen worden toegelicht. Is de meet- en testapparatuur aanwezig? Dan kan de inspecteur meteen aan de slag. Bekijk hier welke documenten exact benodigd zijn voor de administratieve waarnemingen.

 5. Nabespreking inspectie

  Is de inspectie afgerond? Dan volgt er direct een nabespreking met de opdrachtgever. De inspecteur deelt alvast de eerste bevindingen. Uiteraard wordt alles ook vastgelegd in een inspectierapport met een conclusie en bijbehorende onderbouwing.

 6. Opstellen inspectierapport

  Na de inspectie stelt de inspecteur het inspectierapport op met zijn bevindingen, een conclusie en bijbehorende onderbouwing. Indien blijkt dat het brandbeveiligingssysteem nog niet volledig voldoet aan de doelstellingen, wordt in het rapport verder toegelicht waar de installatie verbeterd moet worden. Een collega-inspecteur toetst het inspectierapport vanwege het 4-ogen principe.

 7. Alles in orde?

  Als vervolgens na de inspectie blijkt dat alle onderdelen in orde zijn en de brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan de gestelde eisen en doelstelling(en), dan kan het inspectiecertificaat worden afgegeven. Wij sturen het inspectierapport en inspectiecertificaat naar de opdrachtgever.

 8. Inspectiecertificaat

  Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u onder andere naar de verzekeraar aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

Inspectiemethodiek

Voor het inspecteren van brandbeveiligingsinstallaties zijn verschillende inspectiemethoden mogelijk. Wij kunnen conformiteit bepalen met bepaalde normen of met uitgangspuntendocumenten. Ook kunnen we inspecteren op afgeleide doelstelling volgens het CCV inspectieschema. Uiteindelijk bepaalt de klant volgens welke methode we moeten inspecteren. Deze keuze is afhankelijk van het doel van de inspectie.

Moet worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012? Dan zal er worden gekozen voor een inspectie op afgeleide doelstelling volgens het CCV inspectieschema.

Valt de installatie bijvoorbeeld onder PGS15, dan kunnen er vanuit de bevoegde autoriteit andere eisen gesteld worden. De methode moet dan worden afgestemd op de eis van de bevoegde autoriteit. Wanneer wij voor een installateur een steekproefinspectie volgens een certificatieschema moeten uitvoeren, dan moet er conformiteit met bepaalde normen bepaald worden.

Kortom, het is belangrijk dat vooraf helder is waarvoor een inspectie dient, zodat er later geen problemen ontstaan met het voldoen aan de gestelde eisen.

CCV-inspectieschema

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is onafhankelijk schemabeheerder en ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s voor brandveiligheid. De CCV-inspectieschema’s beschrijven waar de inspectie van de brandbeveiliging in een bouwwerk aan moet voldoen. De beoordeling kan plaatsvinden op het basisontwerp (bijvoorbeeld PvE), het detailontwerp, na oplevering van het systeem (initiële inspectie) of in de gebruiksfase (vervolginspectie). Er wordt beoordeeld of met het brandbeveiligingssysteem het doel dat is vastgelegd in de uitgangspunten, behaald kan worden.

Accreditatie

Inspectiewerkzaamheden op basis van de CCV-schema’s worden onder accreditatie uitgevoerd voor brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler-, blusgas-, blusschuim-, watersproei-, watermist- en rookbeheersingssystemen. Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken als bijvoorbeeld beheer van de installatie, opslag, etc. De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV-inspectieschema. Aan de hand van deze inspectie stellen wij een inspectierapport op. Als een inspectie is uitgevoerd en er een positieve conclusie op de doelstelling kan worden gegeven, dan kan een inspectiecertificaat worden verstrekt.

Installatie- of onderhoudscertificaat

Als een installatie is voorzien van een installatie- of onderhoudscertificaat conform het CCV certificatieschema, dan zal de inspectie van het installatiedeel minder diepgang bevatten. Bij de aanvraag moet dus al duidelijk zijn of er wel of geen sprake zal zijn van een installatie- of onderhoudscertificaat.

In de video van het CCV worden de inspectiestappen nog eens haarfijn uitgelegd.